Information til lægen vedrørende henvisning af patienter.

Hospice Limfjord er bemandet med sygeplejersker døgnet igennem. To faste læger er tilknyttet hospice i dagtimerne. I aften/nat/helligdage kan personalet kontakte den regionale palliative vagt. Opholdet er gratis for patienten og pårørende kan opholde sig her i den udstrækning de ønsker. 

Nationale visitationskriterier for ophold:

Patienten og de pårørende kan tilbydes specialiseret indsats uanset hvor i sygdomsforløbet patienten befinder sig, og uanset hvilken livstruende sygdom, det drejer sig om. Patienten skal være informeret om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være lindrende pleje og behandling. Patienten skal give samtykke til henvisning til palliativ enhed. Patienten skal henvises af læge og inden henvisning anbefales det, at patienten screenes for palliative behov ved hjælp af EORTC – QLQ -C15 -PAL

  • Behandling med helbredende sigte skal være ophørt og patienten opfylder betingelserne for udfærdigelse af terminal erklæring.
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret og det er ønskeligt, at der ved en forudgående samtale er informeret om, at sygdommen er fremskreden en måde, at forsøg på genoplivning ved hjertestop kun i yderst sjældne tilfælde vil være til gavn for patienten.
  • Patienten skal være informeret om andre muligheder for støtte og ophold.
  • Patienten må være bekendt med, at hvis indlæggelsen har ført til optimal symptomlindring, således at patienten vurderes at være i en stabil fase, vil udskrivelse fra hospice finde sted.

Egen læge eller sygehuslæge bedes sende en henvisning eller  via Edifact. Lok. Nr. 579 000 200 6074. Henvisningen kan også faxes på 96 14 87 29

I forbindelse med henvisning beder vi om at der udfyldes et EORTC skema.  

Henvisningsskema kan hentes her

EORTC skema kan hentes her     

Ved kontakt benyttes info@hospicelimfjord.dk eller tlf. 96 14 87 00.

 

Arbejdsgang i forbindelse med visitation til Hospice Limfjord

  • Der er daglig visitation. Hospiceleder/stedfortræder den tilknyttede læge ansvarlig for visitation, som bygger på en tværfaglig vurdering.
  • Hospice Limfjord melder umiddelbart (inden for 2 hverdage) tilbage til patienten og/ eller sygehusafdeling, hvorvidt der er mulighed for ophold.
  • Ved ledig plads eller ”forventet snarlig ledig” plads tages kontakt til patienten. Der aftales et evt. besøg ved særlig kompleksitet.
  • Det er patientens nuværende situation, der er afgørende for indlæggelse.
  • Hvis patienten udskrives til hjemmet sendes epikrise til egen læge.
  • Egen læge modtager elektronisk genereret besked ved dødsfald.

Udskrivelse:

Patienter kan udskrives fra hospice til eget hjem eller andet, hvis tilstanden stabiliserer sig og den lindrende behandling er velfungerende. Dette vil foregå i kontakt med egen læge. 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 - HospiceLimfjord.dk | All Rights Reserved